– Tại thời điểm ban hành Quy chế này, Viện Kế toán – Kiểm toán có: Bộ môn Kế toán và Bộ môn Kiểm toán.

– Các bộ môn khác được Hiệu trưởng quyết định thành lập trên cơ sở đề xuất của Viện.

1. Chức năng, nhiệm vụ của các Bộ môn:

a) Chức năng

– Bộ môn Kế toán có chức năng tổ chức giảng dạy các học phần thuộc ngành Kế toán; nghiên cứu khoa học và gắn đào tạo với thực tiễn; quản lý sinh viên ngành Kế toán trong quá trình học tập tại Trường.

– Bộ môn Kiểm toán có chức năng tổ chức giảng dạy các học phần thuộc ngành Kiểm toán; nghiên cứu khoa học và gắn đào tạo với thực tiễn; quản lý sinh viên ngành Kiểm toán trong quá trình học tập tại Trường.

b) Nhiệm vụ cụ thể

– Xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; quỹ đề kiểm tra, thi học phần, đề tài khóa luận tốt nghiệp liên quan đến học phần, môn học được Viện trưởng giao.

– Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của các học phần được giao theo kế hoạch chung của Trường và của Viện.

– Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ theo kế hoạch của trường và của Viện; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, các tổ chức hành nghề Kế toán, Kiểm toán, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn.

– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và quản lý đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của Bộ môn.

– Đề xuất với Viện và Trường các nhiệm vụ hợp tác với các đơn vị trong nước, nước ngoài về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

– Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, của giảng viên trong Bộ môn.

– Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà trường giao.

2. Lãnh đạo các Bộ môn:

– Các Bộ môn có Trưởng Bộ môn và các Phó trưởng Bộ môn.

– Trưởng Bộ môn có nhiệm vụ điều hành hoạt động của Bộ môn theo quy định hiện hành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng hoặc Viện trưởng Viện Kế toán – Kiểm toán giao. Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và Hiệu trưởng về các nhiệm vụ được giao.

– Phó trưởng Bộ môn có nhiệm vụ giúp Trưởng Bộ môn thực hiện một số nhiệm vụ do Trưởng bộ môn giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ môn về các nhiệm vụ được giao.