Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp

  • Cử nhân chuyên ngành Kế toán có thể đảm nhận các công việc chuyên môn về kế toán ở các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức khác và các chương trình dự án kinh tế xã hội …các đơn vị sử dụng kinh phí của Nhà nước; có thể đảm nhận các vị trí kế toán Kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết, kế toán phân tích, kiểm toán nội bộ và triển vộng trở thành Kế toán Trưởng.
  • Chuyên viên phân tích và tư vấn : Có khả năng làm viêc tại các công ty cung câp các dich vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp, có thể đảm nhận công việc phân tích và tư vấn về kế toán, thuế, tài chính, có triển vọng trở thành chuyên gia phân tích về kế toán, tài chính.
  • Trợ lý kiểm toán: có khả năng làm việc tại các công ty Kiểm toán, có thể đảm nhận công việc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các loại hình doanh nghiệp. Triển vọng trong tương lai có trở thành trưởng nhóm kiểm toán, kiểm toán viên cao cấp.
  • Nghiên cứ viên và giảng viên: Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học và trung học chuyên nghiệp và các cơ sở nghiên cứu, có thể đảm nhận công việc tham gia nhiên cứu các vân đề liên quan đến Kế toán và kiểm toán, giảng dạy.

Các tin liên quan